ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

corporate lawcorporate law 2corporate law 3

• Εταιρείες: Σύσταση – Λύση – Εξαγορές – Συγχωνεύσεις – Εκκαθαρίσεις – Πτωχεύσεις

• Ανώνυμες Εταιρίες, Συμβουλευτική δικηγορία

• Εταιρείες Κεφαλαιαγοράς – Εταιρείες με μετοχές στο χρηματιστήριο

• Υπεράκτιες Εταιρείες – Συνεταιρισμοί

• Επενδύσεις – Αναπτυξιακά προγράμματα – Χρηματοπιστωτικές Εταιρείες

• Δίκαιο Τραπεζικών και Χρηματιστηριακών συναλλαγών

• Επισφαλείς Απαιτήσεις – Εμπορικές συμβάσεις

• Leasing, Franchising, χρονομεριστικές μισθώσεις, εμπορικής αντιπροσωπείας

• Πνευματική και Βιομηχανική ιδιοκτησία

• Δίκαιο Τεχνολογίας και Ανταγωνισμού

• Ασφαλιστικό Δίκαιο

 

 

Share